ขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันชีวิต สำหรับปีภาษี 2556

หมายเลขกรมธรรม์:    (ขึ้นต้นด้วยอักษร 'T' หรือ 'U' แล้วตามด้วยหมายเลขกรมธรรม์)
ส่งไปยัง:  ที่อยู่ตามกรมธรรม์
     

*บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันชีวิตให้แก่ผู้เอาประกันทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ตามกรมธรรมโดยตรงเท่านั้น

หากผู้เอาประกันต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ในฐานข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อความสะดวกในการรับข่าวสารข้อมูลจากบริษัท
กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือกรมธรรม์ [คลิกเพื่อดาวน์โหลด] และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
พร้อมส่งเอกสารตัวจริงที่มีลายเซ็นของผู้เอาประกันกำกับ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง

ฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์
บริษัท เอไอเอ จำกัด
181 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Agent Hot Line 02-638-6388