ขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันชีวิต สำหรับปีภาษี 2555

หมายเลขกรมธรรม์:    (ขึ้นต้นด้วยอักษร 'T' หรือ 'U' แล้วตามด้วยหมายเลขกรมธรรม์)
ส่งไปยัง:  ที่อยู่ตามกรมธรรม์
  

กรณีที่ท่านต้องการให้บริษัทฯ ส่งหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันชีวิต สำหรับปีภาษี 2555 ไปยังสถานที่ติดต่อใหม่ ที่ไม่ใช่ที่อยู่ตามกรมธรรม์ โปรดแจ้งความประสงค์ผ่านทางอีเมล์มายัง th.customer@aia.com โดยท่านต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้
1. หมายเลขกรมธรรม์
2. ชื่อ-นามสกุล (ผู้ชำระเบี้ย)
3. บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ชำระเบี้ย)
4. ที่อยู่ที่ต้องการจัดส่งเอกสาร*

*ทั้งนี้ การแจ้งที่อยู่ใหม่ในการจัดส่งเอกสารดังกล่าว จะใช้ในการจัดส่งเอกสารในปีนี้เท่านั้น
และจะไม่มีผลต่อฐานข้อมูลกรมธรรม์ของท่าน

หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ในฐานข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อความสะดวกในการรับข่าวสารข้อมูลจากบริษัท
กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือกรมธรรม์ [คลิกเพื่อดาวน์โหลด] และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
พร้อมส่งเอกสารตัวจริงที่มีลายเซ็นของท่านกำกับ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง

ฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์
บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด
181 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ AIA Call Center 1581